CORPORATE & COMMERCIAL

Vi tillhandahåller våra klienter högkvalitativ juridisk rådgivning avseende kommersiella och bolagsrelaterade frågor inom det verksamhetsområde vi kallar Corporate & Commercial. För oss är det en självklarhet att inget bolag är det andra likt på samma sätt som ingen kommersiell relation är identisk med en annan. Vi arbetar därför enligt devisen att det inte finns några rutinuppdrag eller några ”one-size-fits-all-lösningar” och vi strävar alltid efter att hitta praktiska och genomförbara juridiska lösningar på uppkomna problem och frågeställningar utan att tappa fokus på den specifika klientens affär och verksamhet.

Vi vill alltid erbjuda våra klienter ett stöd i deras affärer och bidra med ett märkbart mervärde i de projekt och ärenden där vi är involverade. Ett exempel på sådant mervärde är att våra jurister, utöver de kompetenser som nämns nedan, även besitter god kunskap om specifika delområden inom ramen för Corporate & Commercial. Några av de områden inom vilka våra jurister har specialkunskap är frågor om fastighets- och hyresrättsliga frågor, personuppgiftsbehandling och dataskydd, marknadsrättsliga frågor, IT-frågor samt regulatoriska och regelefterlevnadsfrågor inom de områden som särskilt så kräver (compliance).

Står du i begrepp att bilda ett företag eller ska ert företag starta en ny verksamhet i ett dotterbolag hjälper vi till med all formalia och säkerställer att bolaget blir bildat och registrerat på rätt sätt. Vi bistår även med specifika regulatoriska och andra compliancefrågor inom de sektorer och branscher där det så krävs

Vi bistår klienter i en mängd olika frågor relaterade till fastighets- och hyresrätt. Vår mångåriga erfarenhet täcker exempelvis upprättande av diverse fastighets- och hyresrelaterade avtal, hyresförhandlingar, köp eller försäljning av kommersiell fastighet eller fastighetsrättsliga tvister. Vi har en särskilt bred kunskap inom försäkringsrättsliga frågor som rör fastigheter och entreprenad.

Vi bistår våra klienter vid små och medelstora förvärv, bolagsbildning, regulatoriska och compliancefrågor m.m. För att säkerställa att tillförlitlig och korrekt dokumentation upprättas kan vi naturligtvis också bistå med upprättande av olika formaliadokument som exempelvis bolagsstämmoprotokoll, förslag till beslut, styrelsemötesprotokoll m.m.

Kommersiella avtal är en central del av alla företagsverksamheter. En väl genomförd avtalsförhandling där det långsiktiga och framgångsrika samarbetet mellan parterna står i fokus samt ett väl och korrekt upprättat avtal kan ofta vara nyckeln till en lyckosam affärsutveckling, ökad lönsamhet och framförallt ett sätt att undvika onödiga tvister.

 

Vi har mångårig erfarenhet av att upprätta och granska alla typer av kommersiella avtal och hjälper er och ert företag med skräddarsydda och professionella avtal som alltid är anpassade efter er specifika situation och relation till motparten. Om ni fått ett avtalsförslag skickat till er från en potentiell framtida motpart granskar vi avtalsförslaget och utför en riskanalys som alltid baseras på ert företags mål och önskemål.

 

Våra jurister upprättar och granskar återkommande bland annat följande typer av avtal: agentavtal, samarbetsavtal, aktieöverlåtelseavtal, leveransavtal, IT-avtal, sekretessavtal, outsourcingavtal, franchiseavtal m.m.

 

Utöver de ovanstående kompetenserna, har vi också god kännedom om specifika juridiska frågor som regelmässigt inverkar på många kommersiella avtal såsom till exempel personuppgiftesrelaterade frågor, IT- och teknikrelaterade frågor, konkurrensrättsliga frågor samt olika regulatoriska frågor och compliancefrågor. Gruppen har därför både ett kunskapsmässigt djup och en bredd som gör att vi kan hantera, projektleda och ge strategisk rådgivning även i de mest komplicerade juridiska och kommersiella projekten.

Våra jurister har väldigt bred och mångårig erfarenhet av att agera som ombud både i allmän domstol, skiljeförfaranden, medling och förlikningsförhandlingar.

 

Oavsett vilken kommersiell fråga tvisten gäller sätter vi alltid samman det bästa teamet för att kunna erbjuda er och ert företag den mest professionella och kostnadseffektiva rådgivningen samt det bästa stödet i just er tvist.

 

Vi har den expertis och processvana som krävs för att kunna tillvarata era intressen i en tvist som hänskjuts till domstol eller skiljenämnd.

KONTAKTPERSONER:

Susanna Norelid

Managing Partner, Advokat
☏ +46 733 74 40 52
✉susanna.norelid@norelidlaw.com

 

Fredrik Seemann

Partner, Advokat
+46 733 74 40 59
✉fredrik.seemann@norelidlaw.com