INTEGRITETSPOLICY

Norelid Advokatbyrå (även Advokatbyrån, vi, vår, oss, vårt, våra) tar den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter på största allvar. Korrekt och laglig behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar är en självklarhet för oss.

Inom ramen för Advokatbyråns verksamhet förekommer det att personuppgifter lämnas till oss eller att vi aktivt behöver samla in sådana personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi hur och varför vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad och vart du kan vända dig för frågor eller med eventuella klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling.

Norelid Advokatbyrå AB, org.nr. 559125-2316, med registrerad adress på Nybrokajen 5, 111 48 Stockholm är personuppgiftsansvarig. Advokatbyråns behandling av dina personuppgifter regleras av vid var tid i Sverige gällande lagstiftning.

Genom i stort sett varje kommunikationsform förmedlas kontaktuppgifter från dig till oss, oavsett om det rör sig om fysiska möten, brevväxling, telefonsamtal, e-post eller andra kommunikationsformer. Som huvudregel samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer men det händer att vi inom ramen för våra uppdrag får tillgång till information om andra än de vi har direktkontakt med. Det förekommer också att vi kompletterar de uppgifter vi behandlar med uppgifter från både offentliga och privata register.

 

Du har normalt sett ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss men utan tillgång till vissa personuppgifter kan vi inte åta oss eller utföra uppdrag. Enligt Advokatsamfundets regler ankommer det på Advokatbyrån att innan ett klientförhållande upprättas och formaliseras genomföra till exempel jävskontroll och kontroll enligt pengatvättslagstiftningen.

Dina personuppgifter kan delas in i olika kategorier. Med hänsyn till Advokatbyråns verksamhet är det inte möjligt att tillhandhålla en uttömmande lista över de typer av personuppgifter som behandlas. Nedan följer en lista på sådana kategorier av personuppgifter som Advokatbyrån behandlar:

 

• Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel,
• Information för säker identifiering i förekommande fall, såsom legitimationshandlingar och personnummer,
• CV och ansökningsbrev,
• Mötesanteckningar,
• Referenser och intervjuanteckningar,
• Korrespondens kring erbjudande och accept av anställning,
• Minnesanteckningar från möten och beskrivningar av händelseförlopp,
• Information från allmänna register såsom till exempel från domstolsförfaranden och/eller uppgifter som lämnats eller registrerats hos olika myndigheter.

 

Med hänsyn till Norelid Advokatbyrås verksamhet och de juridiska frågeställningar som vi hanterar på daglig basis går det inte att upprätta en komplett förteckning över vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar då detta skiftar utifrån det enskilda uppdraget. Listan ovan är således inte uttömmande utan syftar till att ge en exemplifierande bild av de kategorier av personuppgifter som är vanligast förekommande i vår personuppgiftsbehandling.

Alla personuppgifter som Advokatbyrån behandlar behandlas för ett ändamål; ett särskilt syfte. Advokatbyrån hanterar med andra ord dina personuppgifter utifrån de behov som finns i verksamheten och med hänsyn till den aktuella relationen oavsett om det rör sig om en klientrelation eller ett samarbete med exempelvis leverantörer av supporttjänster. Exempel på sådana övergripande behov är bl.a. administration av klientuppdrag, administration av relationer med samarbetspartners, intern och extern kommunikation, inköp och marknadsföring samt för utförande av klientuppdrag. Mer specifikt behandlar vi personuppgifter för följande ändamål:

 

• För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser såsom till exempel för att undvika intressekonflikter och jäv, genomföra nödvändiga undersökningar för klientkännedom för att motverka penningtvätt och uppfylla vår bokföringsskyldighet samt i övrigt för att uppfylla de krav som ställs på oss i lag eller genom Advokatsamfundets regelverk.
• Hantering och administration av våra kommersiella relationer med dig och/eller din organisation, som till exempel att hantera klientuppdrag inklusive att administrera betalning, redovisning, revision, fakturering samt även hantera och administrera supporttjänster.
• Marknadsföring såsom att nyhetsbrev, uppdateringar om juridiska händelser, events utbildningar, och andra särskilda händelser.
• Upprätthålla och uppdatera kontaktlistor och register

All behandling av personuppgifter som Advokatbyrån utför regleras av lag och baseras på följande grunder:

 

• Fullgörande av avtalsåtaganden eller när behandlingen, på begäran av den registrerade, vidtas innan ett sådant avtal ingås.
• För att fullgöra en rättslig förpliktelse.
• Den registrerades samtycke, om Advokatbyrån inhämtat detta särskilt.
• Advokatbyråns eller en tredje parts berättigade intresse.

Norelid Advokatbyrå varken säljer, hyr ut, distribuerar eller gör på annat sätt dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för marknadsföringssyfte. Norelid advokatbyrå lämnar som huvudregel inte ut dina personuppgifter till någon utanför Advokatbyrån annat än då:

 

• Det har överenskommits mellan oss och den vars personuppgifter överföringen rör.
• Det inom ramen för ett specifikt uppdrag är nödvändigt för att tillvarata våra klienters rättigheter och intressen, inklusive överföringar till domstolar och andra myndigheter.
• Vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör eller samarbetspartner för vår räkning. Sådana leverantörer har utan undantag åtagit sig att endast behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och för de ovan nämnda ändamålen.
• Det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, eller följa en myndighets beslut, eller Advokatsamfundets regelverk.
• Då det annars är tillåtet enligt lag.

Norelid Advokatbyrå behandlar särskilda kategorier av personuppgifter och personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser endast när detta är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara mot rättsliga krav.

Norelid Advokatbyrås lokaler är utrustade med sedvanligt tillträdesskydd. Åtkomst till elektronisk lagrat material är behörighetsskyddat genom användarnamn och lösenord. Personuppgiftsbiträden är skyldiga att vidta lämpliga skyddsåtgärder och i vart fall hantera personuppgifter med samma nivå av skydd som tillämpas av Norelid Advokatbyrå.

Norelid Advokatbyrå sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen om inte annat krävs eller tillåts enligt lag.

 

I enlighet med Advokatsamfundets vid var tid tillämpliga riktlinjer sparar Norelid Advokatbyrå klientrelaterade uppgifter och de personuppgifter som ingår där i tio (10) år efter att det aktuella uppdraget har slutförts.

 

När information är hänförlig till frågor där andra lagringsperioder, som är längre än tio år, gäller sparar Norelid Advokatbyrå informationen och de personuppgifter den innehåller för den tid som är föreskriven.

 

Norelid Advokatbyrå använder professionella tjänsteleverantörer för att förstöra fysiska dokument som säkerställer integriteten och sekretessen för den aktuella informationen och samtliga eventuella personuppgifter som ingår däri. För hanteringen av digital information använder Norelid Advokatbyrå professionella tjänsteleverantörer som är specialiserade på att tillgodose behovet av digital integritet, sekretess och pålitlighet som Advokatbyråer uppställer.

Registrerade har, om detta inte begränsas av den tystnadsplikt som fastställs av Advokatsamfundet, rätten att veta vilka personuppgifter vi behandlar som rör dem. En registrerad har också rätt att begära korrigering eller radering av icke-komplett eller felaktig information som rör dem. Vidare äger registrerade rätt att invända mot specifika behandlingar av personuppgifter och rätt att begära att behandlingen begränsas. Registrerade har också rätt att motta, i maskinläsbart format, personuppgifter som de har tillhandahållit och att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har du frågor eller klagomål kring denna policy är du välkommen att kontakta info@norelidlaw.com. Du har alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål avseende behandling av dina personuppgifter, mer information finns på www.imy.se.

Norelid Advokatbyrå förbehåller sig rätten att göra tillägg och ändringar i denna policy. Du kan alltid finna en uppdaterad version av denna integritetspolicy på vår hemsida, www.norelidlaw.com. Vi ber dig därför att regelbundet kontrollera vår hemsida för att hålla dig uppdaterad avseende den senaste versionen av vår integritetspolicy och eventuella förändringar som utförts.