Compliance

Vårt erbjudande:

Vi erbjuder full support för er och ert företag inom samtliga frågor rörande dataskydd som kan uppkomma inom ramen för den dagliga verksamheten. Vi kan kvalitetssäkra ert pågående dataskyddsarbete och besvara juridiska frågor utifrån just ditt företags situation och utmaningar och fungerar som en avlastning för den interna organisationen.

Våra jurister har gedigen erfarenhet av att upprätta alla typer av intern dokumentation som GDPR och annan lagstiftning kräver. Vi säkerställer alltid att dokumentation, riktlinjer och policys m.m. är skräddarsydda för just er organisation och verksamhet och anpassar oss efter era utmaningar och behov.

Vi erbjuder ert företag eller organisation en genomgående nulägesanalys avseende er regelefterlevnad i förhållande till GDPR och övriga tillämpliga lagar och regler.

 

Syftet med en GAP-analys är att utvärdera vilken grad av regelefterlevnad i förhållande till GDPR och andra tillämpliga regler som er organisation uppnår i dagsläget och därefter kunna hjälpa till med eventuella åtgärder som bedöms nödvändiga samtidigt som vi säkerställer att er organisation och er kärnverksamhet inte påverkas negativt av arbetet.

 

Efter en genomförd GAP-analys upprättar vi en detaljerad åtgärdsplan som är skräddarsydd för just er organisations behov och utmaningar.

 

Insyn och förståelse kring vilka områden som behöver prioriteras och vilka åtgärder detta innebär är ett utmärkt första steg för att uppnå god regelefterlevnad. En väldokumenterad analys av organisationens nivåer av regelefterlevnad är också viktigt som beslutsunderlag för organisationens ledning när denna ska allokera resurser.

I och med GDPR:s ikraftträdande har enskilda individer, de registrerade, fått förstärkta rättigheter i förhållande till de företag och organisationer som behandlar deras personuppgifter.

 

Om en registrerad väljer att utöva någon av sina rättigheter enligt GDPR har det företag eller organisation som är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna 30 dagar på sig att besvara och i många fall efterkomma, en sådan begäran.

 

Utöver de krav som detta ställer på den egna organisationens interna IT-system och rutiner ställs även krav på juridiska bedömningar.

 

Registrerades rättigheter enligt GDPR är inte absoluta och ert företag måste avgöra om och hur en begäran om utövande av rättigheter ska efterkommas.

 

Vi på Norelid Advokatbyrå har gedigen erfarenhet av frågor kring utövande av rättigheter och kan bistå både med framtagande av rutiner och annat förberedande arbete samt med stöd och rådgivning när en begäran inkommit till ert företag eller organisation.

Vi erbjuder skräddarsydda, interaktiva utbildningar och seminarier inom GDPR och dataskydd. Våra experter har stor erfarenhet av att hålla utbildningar i allt från grundläggande kunskap om GDPR och dess tillämpning till mer avancerade utbildningar och seminarier kring exempelvis incidenthantering.

 

Våra utbildningar är alltid individuellt utformade och anpassade för just er organisation och de utmaningar och möjligheter ni har inom organisationen. Vi erbjuder även mer heltäckande utbildningsinsatser där vi samarbetar med våra samarbetspartners inom datasäkerhet, IT-forensik, media och PR-specialister m.fl.

Våra advokater har lång erfarenhet av att biträda som ombud inför domstol och tillsynsmyndigheter både i regulatoriska frågor och förfaranden samt i kommersiella tvister. Vi har också erfarenhet av att anlitas som strategiska rådgivare vid risk- och krishantering.

 

Oavsett om ert företag har blivit föremål för ett tillsynsärende hos Integritetsskyddsmyndigheten eller om det uppkommit tvist mellan er och ett personuppgiftsbiträde har våra jurister den erfarenhet och expertis som krävs för att bistå er.

Kontaktpersoner inom Compliance:

Susanna Norelid

Managing Partner, Advokat
☏ +46 733 74 40 52
✉susanna.norelid@norelidlaw.com

Cyber Desk Newsletter?

Vill du prenumerera på vårt Cyber Desk Newsletter, registrera dig här.