ALLMÄNNA VILLKOR

1.1
För de tjänster som Norelid Advokatbyrå AB (org. nr. 559125-2316) (”Advokatbyrån”) tillhandahåller gäller dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Genom att anlita Advokatbyrån anses Ni ha accepterat dessa allmänna villkor.

 

1.2
Eventuella avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen för att gälla.

 

1.3
Er avtalspart i uppdraget är enbart Advokatbyrån och inte någon annan till Advokatbyrån knuten juridisk eller fysisk person. Om inte annat följer av tvingande lag har ingen annan än Advokatbyrån något ansvar för de tjänster som tillhandahålls av Advokatbyrån.

2.1
Advokatbyrån har en lagstadgad skyldighet att kontrollera klientens identitet och ägarförhållanden innan uppdrag påbörjas. Advokatbyrån har även lagstadgad skyldighet att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till polismyndigheten.

 

2.2
Advokatbyrån kan inte hållas ansvariga för eventuell skada som Ni orsakas direkt eller indirekt till följd av att Advokatbyrån uppfyllt sina skyldigheter enligt punkten

3.1
De tjänster som Advokatbyrån tillhandahåller utformas enbart utifrån de förutsättningar, fakta och instruktioner som presenteras för Advokatbyrån i det specifika uppdraget. Ni kan inte förlita er på resultat av Advokatbyråns tjänster i någon annan angelägenhet eller för något annat ändamål än det specifika uppdrag och ändamål inom vilket tjänsten tillhandahållits.

 

3.2
Advokatbyrån tillhandahåller inte skatterådgivning, finansiell rådgivning, redovisningsmässig rådgivning eller rådgivning om affärsmässigheten av vissa beslut, investeringar eller transaktioner. Advokatbyrån har således inget ansvar för skattemässiga, finansiella, redovisningsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser av de beslut, investeringar eller transaktioner som Ni fattar eller vidtar.

 

3.3
Advokatbyrån tillhandahåller inte rådgivning om eller utifrån rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige. Om Advokatbyrån utifrån sin allmänna erfarenhet skulle uttala en åsikt om rättsläget i annan jurisdiktion utgör detta inte rådgivning som Ni har rätt att förlita er på.

Samtliga immateriella rättigheter till de arbetsresultat Advokatbyrån generar i ett uppdrag tillhör Advokatbyrån. Ni har dock rätt att använda Advokatbyråns arbetsresultat för de ändamål för vilka de har tagits fram. Såvida annat ej avtalats får inga dokument eller andra arbetsresultat som genereras av Advokatbyrån ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

5.1
Advokatbyråns arvoden debiteras i enlighet med god advokatsed och fastställs utifrån nedlagd tid, uppdragets komplexitet samt den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt.

 

5.2
Om det är möjligt kan Advokatbyrån inför ett uppdrag och på Er begäran göra en uppskattning av vad Advokatbyråns arvode kan komma att uppgå till (estimat). Advokatbyrån kan även löpande hålla Er underrättade om upparbetat arvode så länge uppdraget fortgår. En sådan uppskattning baseras enbart på den information som Advokatbyrån har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.

 

5.3
Utöver arvoden debiterar Advokatbyrån ersättning för kostnader för exempelvis resor, bud och registreringsavgifter.

 

5.4
Utöver arvoden och kostnadsersättning tillkommer mervärdesskatt i de fall Advokatbyrån är skyldiga att debitera sådan. Advokatbyrån är skattskyldig för mervärdesskatt.

6.1
Advokatbyrån fakturerar alltid i Svenska kronor (SEK). Såvida annat ej avtalats fakturerar Advokatbyrån Er löpande på månadsbasis.

 

6.2
Advokatbyråns fakturor anger en förfallodag. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalning mottagits.

 

6.3
I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader, inklusive ombudsarvoden. Oavsett om Ni är vinnande eller förlorande part måste Ni erlägga betalning för de tjänster Advokatbyrån har utfört och de kostnader Advokatbyrån har haft i samband med att Advokatbyrån företrätt Er i domstolsprocess eller skiljeförfarande.

 

6.4
Om Advokatbyråns arvode och kostnader finansieras genom att Ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste Ni fortfarande erlägga betalning för Advokatbyråns arvode och kostnader till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen.

7.1
Ni kan närsomhelst avsluta samarbetet med Advokatbyrån genom att skriftligen begära att Advokatbyrån frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster Advokatbyrån utfört och för de kostnader Advokatbyrån ådragit sig före det att uppdraget upphörde.

 

7.2
Om Advokatbyrån på grund av omständigheter som följer av lag eller god advokatsed är skyldiga att frånträda ett uppdrag måste Ni erlägga betalning för de tjänster Advokatbyrån utfört och för de kostnader Advokatbyrån ådragit sig före det att uppdraget frånträddes.

8.1
Advokatbyråns ansvar för skada som Ni vållats till följd av fel eller försummelse i uppdrag är alltid begränsat till det högre av 10 gånger fakturerat och betalt arvode exklusive mervärdesskatt i uppdraget i fråga och 3 miljoner kr.

 

8.2
Advokatbyråns ansvar för skada ska reduceras med belopp som Ni kan erhålla enligt försäkring som Ni har tecknat eller som Ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadelöshetsförbindelse som Ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelse och att Era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadelöshetsförindelsen inte inskränks.

 

8.3
Advokatbyrån ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Ni använt Advokatbyråns arbetsresultat i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilka arbetsresultatet lämnats. Advokatbyrån ansvarar inte för skada som drabbat tredje man genom att Ni använt Er av våra arbetsresultat.

 

8.4
Advokatbyrån ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Advokatbyråns kontroll som Advokatbyrån inte skäligen kunde ha räknat med vid tidpunkten då uppdraget påbörjades, och vars följder Advokatbyrån inte heller skäligen hade kunnat undvika eller övervinna.

Advokatbyrån innehar ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges advokatssamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. Advokatbyrån är ej skyldiga att redovisa försäkringsskyddets storlek, men på Er begäran kan Advokatbyrån tillhandahålla intyg från vår försäkringsmäklare om att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

Dessa allmänna villkor har upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

11.1
Dessa allmänna villkor och eventuella särskilda villkor för uppdraget, Advokatbyråns uppdrag eller Advokatbyråns tjänster, jämte samtliga frågeställningar med anledning härav, ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag.

 

11.2
Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, Advokatbyråns uppdrag eller Advokatbyråns tjänster, ska slutligt avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som exklusiv första instans.

 

11.3
Oavsett vad som sägs i punkterna 11.1 och 11.2 har Advokatbyrån rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över Er eller Era tillgångar.